Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Adventure Point, gevestigd aan de Flierdijk 4 te Den Ham.

Algemene informatie

Adventure Point, gevestigd te Den Ham, Flierdijk 4, 7683 RA. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 58463569 bevestigd bij deze dat deelname aan alle activiteiten is voor EIGEN RISICO. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van ouders of verzorgers.

Begrippen huurder en verhuurder

Verhuurder
Adventure Point, of een door hem als zodanig aangewezen persoon.

Huurder
Iedere persoon die met verhuurder een overeenkomst heeft afgesloten van welke aard dan ook. Indien deze overeenkomst blijkbaar geldt voor meerdere personen, wordt de aanmelder en/of woordvoerder aangemerkt als Huurder.

Overeenkomst en betaling

Overeenkomst

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen en is in beide gevallen bindend. De verhuurder is niet verplicht de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, behalve dan wanneer de huurder expliciet hierom vraagt.

Betaling

Het volledige bedrag van de overeenkomst dient te worden voldaan bij boeking dan wel bij bevestiging van de boeking, uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum van de overeenkomst.

Wijzigingen deelnemersaantal

Opdrachtgever

Adventure Point hanteert altijd het minimum aantal deelnemers omschreven op haar website om onze arrangementen rendabel te houden. De overeenkomst kan nadat deze tot stand gekomen is tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit of het arrangement vrijblijvend in aantal personen naar beneden worden bijgesteld tot 15% van het totaalbedrag. Bij 7 dagen of minder voor aanvang van de activiteit of het arrangement is dit niet meer mogelijk en zal men het afgesproken totaalbedrag moeten betalen. Bij een bijstelling nadat de overeenkomst tot stand is gekomen van meer dan 15% van het totaalbedrag gelden de regels onder het kopje ‘annulering’. Het naar boven bijstellen van het aantal personen is mogelijk tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van het arrangement.

Annulering

Annulering

Bij annulering van de overeenkomst -om welke reden dan ook – is huurder de volgende bedragen verschuldigd aan verhuurder, terstond te voldoen:
– Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 25 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 29 tot 15 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 50 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 15 tot 7 dagen voorafgaand aan de overeenkomst: 75 % van het totaalbedrag.
– Bij annulering tot 7 tot 0 dagen voorafgaand aan de overeenkomst of tijdens de overeenkomst: 100 % van het totaalbedrag.

Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden geannuleerd.

Onder het totaalbedrag vallen ook reservering- en ontwikkelingskosten,gemaakt door verhuurder uit hoofde van de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen activiteiten worden verzet, waarbij overigens de verplichting tot betaling blijft bestaan, als omschreven in bovenstaande paragraaf.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid verhuurder

Adventure Point is in geen geval aansprakelijk voor letsel of schade opgelopen gedurende de activiteiten. Alle activiteiten zijn geheel op eigen risico en hier tekent ook elke individuele deelnemer voor.

Verplichtingen Adventure Point

Outdoor Unlimited is verplicht tot levering volgens de overeenkomst op afgesproken plaats, tijd en datum.

Aansprakelijkheid Huurder

Ieder neemt voor Eigen Risico deel aan de activiteiten. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel berokkend aan deelnemers en/of hun eigendommen. Huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door hem gehuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst Huurder is verplicht tot tijdige inlevering van het gehuurde.

Niet of niet tijdig inleveren van gehuurde wordt, ongeacht de oorzaak, door verhuurder in rekening gebracht -waarbij een som geldt van 150 % van de huursom- plus een vergoeding voor door verhuurder gederfde inkomsten of gemaakte kosten.

Verzekering

Verzekering

Huurder is gehouden zich passend te verzekeren. Huurder dient zich te realiseren dat de dekkingsvoorwaarden van een gebruikelijke WA-verzekering niet toereikend zijn bij schade aan of verlies van gehuurd materiaal (de zgn. ‘Opzicht clausule’)
Verhuurder is verzekerd uit hoofde van WA tegen schade van zaken welke in de markt gebruikelijk is, met een eigen risico van € 350,= per geval.

Schade aan gehuurd materiaal veroorzaakt door huurder is dus altijd VOOR EIGEN RISICO.

Informatievoorziening

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in een van onze publicaties, programma’s, prijslijsten of overeenkomsten, zijn niet bindend voor verhuurder.

Informatie website

De informatie op de website kan verouderd of foutief worden weergegeven. Wij sturen daarom altijd een offerte naar onze klant voorzien van de juiste informatie. Adventure Point kan op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele foutieve of niet geüpdatete informatie.

Geldigheid

Geldigheid algemene voorwaarden

Bovenstaande Huur- en deelnamevoorwaarden treden in werking zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. Huurder en verhuurder aanvaarden dan onverwijld deze voorwaarden.

Veel plezier toegewenst!

Adventure Point
Bas Nijland

Geverifieerd door MonsterInsights